Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 8 Dekretu Ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim oraz z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych uczestnika rekolekcji jest Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej z siedzibą w Katowicach 40-589, ul. Różyckiego 8, która jest kościelną osobą prawną.
  2. Dane osobowe uczestnika rekolekcji przetwarzane będą w celu realizacji umowy uczestniczenia w rekolekcjach oazowych w wybranym przez uczestnika terminie organizowanych przez Diakonię Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2. Dekretu Ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim oraz 6 ust 1 pkt b rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO).
  3. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania m.in.: organizatorom i prowadzącym rekolekcje, dostawcom zapewniającym wsparcie informatyczne, dostawcy usług hostingowych, podmiotowi prowadzącemu księgi rachunkowe, ewentualnemu ubezpieczycielowi. W uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty oraz organy, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od dnia zakończenia rekolekcji, natomiast w przypadku wpłaty opłat za rekolekcje za pośrednictwem podmiotu płatniczego przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach podatkowych, tj. przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym realizowane były rekolekcje.
  6. Rodzice / Opiekuni prawni niepełnoletniego uczestnika lub pełnoletni uczestnik posiadają prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  7. Rodzice / Opiekuni prawni niepełnoletniego uczestnika lub pełnoletni uczestnik mają prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  8. Podanie przez rodziców / opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika lub pełnoletniego uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zapisu i uczestnictwa w organizowanych przez nas rekolekcjach i szkoleniach.
  9. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.