Polityka prywatności

Polityka prywatności stosowana w Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej obowiązująca od 25 maja 2018 r.

A.  Czego dotyczy Polityka Prywatności

 1. W niniejszej Polityce Prywatności opisujemy sposób, w jaki Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej (dalej: DIAKONIA) przetwarza dane osobowe w związku z przynależnością do Stowarzyszenia bądź w związku z korzystaniem z oferty formacyjno-rekolekcyjnej oferowanej przez DIAKONIĘ.
 2. Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości DIAKONII o prawa osób, których dane osobowe posiada. Jest on również spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z:
 • 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016) dalej RODO,
 • Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim, wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r.
 • Polityki bezpieczeństwa Stowarzyszenia DIAKONIA.

3.  Definicje

Pojęcia wykorzystane w niniejszej Polityce Prywatności należy rozumieć w następujący sposób:

Dane osobowe – są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych osobowych – jest to każda operacja na danych osobowych, w tym zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie, kopiowanie.

Administrator danych osobowych (ADO) – jest to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i który ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.

B. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest: Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej, ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice, która jest kościelną osobą prawną. Została erygowana dekretem Arcybiskupa Damiana Zimonia w dniu 5 lipca 2005 roku i ustanowiona Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku.
 2. Przetwarzaniem danych osobowych zajmuje się: Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej. Dane mogą także być powierzone do przetwarzania m.in.: dostawcom zapewniającym wsparcie informatyczne, dostawcy usług hostingowych, podmiotowi prowadzącemu księgi rachunkowe. W uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty oraz organy, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Kontakt z nami:
 1. Jakie dane są przetwarzane

DIAKONIA zbiera i przetwarza dane osobowe:

 • Członków DIAKONII
 • Odpowiedzialnych za jednostki administracyjne i terenowe DIAKONII
 • Wolontariuszy i współpracowników DIAKONII
 • Uczestników zgłaszających się do naszych projektów edukacyjno-formacyjnych
 • Osób zapisujących się do newslettera

Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez DIAKONIĘ należą m.in.:

 • dane kontaktowe – takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego;
 • dane adresowe – takie jak adres zamieszkania;
 • pozostałe dane – takie jak wiek (rok urodzenia), stan, parafia, diecezja;
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne, np. do realizacji umowy, będzie skutkowało brakiem możliwości zapisu i uczestnictwa w organizowanych przez nas projektach edukacyjno-formacyjnych czy rekolekcjach.
 2. Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. Zarówno RODO, jak i „Dekret ogólny
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim” przewidują kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, np.:

a) niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; brak woli podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy oraz prowadzenia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

b) niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią;

c) dobrowolna zgoda. Można jej udzielić w sposób zaproponowany przez DIAKONIĘ. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, jednak jej brak może uniemożliwić wykonanie pewnych czynności, tj. wysyłania korespondencji, informowania o działalności DIAKONII lub udziału w wydarzeniach organizowanych przez DIAKONIĘ.

  1. Okres przetwarzania danych

a) Dla danych przetwarzanych na podstawie wykonania umowy lub realizacji celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią – dane będą przechowywane tak długo, jak długo jest to niezbędne do realizacji umowy, dodatkowo z zachowaniem okresów wynikających z przepisów prawa (np. rozliczeniowych).

b) Dla danych przetwarzanych na podstawie dobrowolnej zgody – przez okres od udzielenia zgody do czasu jej wycofania.

 • Przekazywanie danych. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 

 • organizatorzy i prowadzący poszczególne projekty edukacyjno-formacyjne, w tym rekolekcje oazowe.
 • dostawcy zapewniający wsparcie informatyczne,
 • dostawcy usług hostingowych, podmiotowi prowadzącemu księgi rachunkowe,
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu ADO na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • w uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty oraz organy, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

C. Twoje prawa

 1. Dla danych przetwarzanych na podstawie wykonania umowy lub realizacji celów wynikających
  z prawnie uzasadnionych interesów
  realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do sprostowania danych
 • Prawo do usunięcia danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do sprzeciwu (prawo to dotyczy tylko przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu DIAKONII i nie dotyczy ono przetwarzania danych osobowych na podstawie wykonania umowy lub na innych podstawach prawnych.

Powyższe prawa można zrealizować poprzez wysłanie stosownego żądania na adres mailowy ADO. Żądanie można złożyć również drogą pocztową – wysyłając je na adres korespondencyjny ADO (Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej”, ul Różyckiego 8, 40-589 Katowice) listem poleconym.

 1. Dla danych przetwarzanych na podstawie dobrowolnej zgody osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do sprostowania danych
 • Prawo do usunięcia danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do wycofania zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem).

Powyższe prawa można zrealizować poprzez wysłanie stosownego żądania na adres mailowy ADO. Żądanie można złożyć również drogą pocztową – wysyłając je na adres korespondencyjny ADO (Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej”, ul Różyckiego 8, 40-589 Katowice) listem poleconym.

 1. Administrator ma miesiąc czasu na udzielenie odpowiedzi osobie, która zgłosiła żądanie, w zakresie podjętych działań.
 2. Prawo do wniesienia skargi

Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorującego –Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 D. Pliki cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) co do zasady domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim wypadku Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 1. DIAKONIA wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies lub wyłączyć je w swojej przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Wyłączenie plików cookies może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji strony

E.  Zmiany w polityce prywatności

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i korekt w niniejszej polityce prywatności. Administrator każdorazowo umieści stosowną informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

Data zatwierdzenia dokumentu: 24.05.2018 r.

Data rozpoczęcia obowiązywania dokumentu: 25.05.2018 r.